TỪ TRƯỜNG, NHIỆT ĐỘ, ÂM THANH, ÁNH SÁNG, VÒNG QUAY